പൂക്കളങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

ന്ന് പൂക്കളമൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും, അല്ലേ..?
ഇത്തവണ ഒരു മുഴുനീള ജ്യാമിതീയ (Purely Geometric) പൂക്കളമായാലോ?

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Maths Magic. Bookmark the permalink.

One Response to പൂക്കളങ്ങള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

  1. Anonymous says:

    Certainly Sirs,
    Today we’re goin to construct a geometrical pookkalam in our class.
    Reshma
    RPVHSS, Valungamury

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s