ഈ ചോദ്യത്തിന്‍ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പ വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോ ?


To give the opinions about it by phone:

Hari : 9895906518 & Nizar : 9447714331

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in Maths IX. Bookmark the permalink.

3 Responses to ഈ ചോദ്യത്തിന്‍ കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പ വഴി നിര്‍ദ്ദേശിക്കാമോ ?

  1. desertfox says:

    GDHB, PDCI, FADR forms 3 parallelograms.As per geometry of parallelograms diagonally opposite angles are equal.Hence it can be proved that both the triangles are congruent (as per spherical geometry and hyperbolic geometry).

  2. ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായിരുന്നു.കണക്കിന് ശരിയായ രീതിയില്‍ ഉത്തരം കാണുക എന്നതാണെനിക്ക് ശരി , വഴികള്‍ ആളുകളുടെ പരിചയമനുസരിച്ചിരിക്കും 🙂എന്തായാലും മറ്റുള്ളവര്‍ വരട്ടെ.

  3. ചോദ്യം തെറ്റാണു്. ABC, PQR എന്നിവ സദൃശമല്ല. ABC, RQP ഇവയാണു സദൃശം.

    ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നു വശങ്ങളും മറ്റേതിന്റെ മൂന്നു വശത്തോടു സമാന്തരമായതിനാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും. അതിനാൽ അവ സദൃശങ്ങളാണു്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s