യാത്രയയപ്പ് യോഗം
എറണാകുളം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില്‍ നിന്നും വര്‍ഷം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്ക്കും , പ്രധാനാധ്യാപകര്‍ക്കും മറ്റ് ഗണിതാധ്യാപകര്‍ക്കും ഇന്നു DSMA യാത്രയയപ്പ് നല്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയില് നിന്നും ആകെ ഇരുപതോളം പേര് മാത്രമാണ പങ്കെടുത്തത് …..
പ്രതികരിക്കുക……..

Advertisements

About hariekd

It is a movement from kerala High school teachers.
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to യാത്രയയപ്പ് യോഗം

  1. നിസാര് സാര്… യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിനു പോയിരുന്നു, അല്ലേ ? വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു… പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരാവശ്യം വന്നു. സ്കൂളില് നിന്നും പരീക്ഷക്കാലം ആയതിനാല് ആയിരിക്കണം വേദി ഇത്രയും ശുഷ്ക്കമായത് . എന്തായാലും അടുത്ത വര്ഷം നമുക്ക് കൂടുതല് പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കണം.സ്നേഹത്തോടെ..ഈശ്വരന്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s